ເລືອກພາສາທີ່ຕ້ອງການສະແດງຜົນ

MoES Facebook

Video

      ຢຸດຕິການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

      

visit

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8409
mod_vvisit_counterYesterday10220
mod_vvisit_counterThis week37506
mod_vvisit_counterLast week54397
mod_vvisit_counterThis month144465
mod_vvisit_counterLast month159131
mod_vvisit_counterAll days503834

We have: 32 guests, 203 bots online
Your IP: 54.197.159.173
 , 
Today: ມ.ນ. 29, 2017


ຂຽນໂດຍ ສາວ​ສະຫວັນ   

5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ສສກ ວາງ 6 ຄາດໝາຍ ພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ບັນລຸ


   5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ວາງ 6 ຄາດໝາຍ ພັດທະນາວຽກງານ

   ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ບັນລຸ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຮູ້ດ້ານ

   ວິຊາຊີບ ກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ


      ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.ອີງຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ

2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ກະ

ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງ 6 ຄາດໝາຍ ​ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຄື: ເພີ່ມອັດຕາ

ເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 45,8 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 60 ເປີເຊັນ; ເພີ່ມອັດຕາການເລື່ອນຂັ້ນ

-ຈົບຊັ້ນຈາກ 94,4 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 98 ເປີເຊັນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະຈາກ 4,9 ເປີເຊັນໃນປີ 2015

ໃຫ້ເຫຼືອພຽງແຕ່ 2 ເປີເຊັນ;   ດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂຶ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 90 ເປີເຊັນ ຮອດປີ 2020; ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ໃຫ້ກວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງໃຫ້ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ 1 ແຫ່ງ ທີ່ມີຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງວິ

ທະຍາສາດ.


        ທັງ​ນີ້, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ວາງ 2 ຍຸດທະສາດທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື:

ຍຸດພທະສາດທີ 1 ​ແມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດ

ທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ  ແລະ  ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີພອນສະຫວັນດ້ານວິຊາຊີບ  ໄປຮຽນຕໍ່ໃນສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນທີ່ມີຄຸນະພາບໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ແລະ ສືບຕໍ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງເປັນການປັບອັດຕາສ່ວນນັັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນເຂົ້າຮຽນຕໍ່

ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັນ.


        ສໍາລັບວຽກຈຸດສຸມ ​ແມ່ນປະກອບມີ ການສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ

ສຶກສາຕອນຕົ້ນເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍປັບປຸງເຄືອຂ່າຍແຜນທີ່ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ເຂັ້ມ

ແຂງ; ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາກ່ຽວກັບນັກຮຽນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ;

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນເຂົ້າໃນການປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ,  ປະກອບສ່ວນ

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; ສະໜອງສື່ການຮຽນ-ການສອນ,  ອຸປະກອນຫ້ອງ

ທົດລອງວິທະຍາສາດ, ອຸປະກອນຫ້ອງສອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງເຝິກປະຕິບັດ, ປຶ້ມຕໍາລາ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເສີມເຂົ້າຫ້ອງ

ສະໝຸດໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ

ກິລາກໍານົດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີສິດທິພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ພັດທະນາລະ

ບົບການນິເທດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ສ້າງຄູສຶກສານິເທດທົດແທນ, ສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄູສຶກສາ

ນິເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄູປະຈໍາການມີຄວາມສາມາດເຮັດການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ

ດ້ວຍຕົນເອງ  ແລະ  ມີຄຸນະພາບ,  ສັບຊ້ອນຄູສອນໃຫ້ໄດ້ສອນຖືກຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ຮຽນມາຄົບທຸກວິຊາຕາມຫຼັກສູດ;

ເຝິກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມ

ຄູປະຈໍາການເປັນປົກກະຕິ ແລະ ນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ.


       ສ່ວນຍຸດທະສາດທີ 2 ​ແມ່ນສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພື່ອສົ່ງ

ເສີມນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃດໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຮຽນ

ຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍມີແຜນວຽກຈຸດສຸມບັນຈຸຄູສາຍອາຊີວະສຶກສາເຂົ້າສອນຢູ່ໃນຊັ້ນມັດ

ທະຍົມສຶກສາ; ສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ

ໃຫ້ແກ່ການສອນວິຊາຊີບ; ສະໜອງຫ້ອງທົດລອງ ພ້ອມຄອມພິວເຕີໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ສົມບູນ

ຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ; ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ຊຸມຊົນ,

ຜູ້ປະກອບການ ແລະສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົງເຝິກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງ

ຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ.